Každým šlápnutím do pedálů k udržitelnější budoucnosti


Elektrokolo je důležitým článkem v revoluci mobility. Pomáhá snižovat dopravní zatížení a dopady na klima, zabírá málo místa a nezpůsobuje hluk ani lokální emise[1]. V porovnání s automobily jsou elektrokola nejen levnější, ale také ekologičtější, prostorově úspornější a často rychlejší v městském provozu. Nabízejí důležitou alternativu k autu, zejména na krátké vzdálenosti do 5 až 10 kilometrů[2]. V mezinárodní studii společnosti Bosch eBike Systems z letošního roku uvedlo 49 % dotázaných uživatelů elektrokol, že polovinu cest, které dříve uskutečnili autem, nyní absolvují na elektrokole[3]. Tato aktivní forma mobility nejenže pomáhá snižovat emise CO2 ve městech, ale je také přínosem pro každého jednotlivce: Jízda na kole nebo elektrokole je zdraví prospěšná a přitom zábavná.

Elektrokolo je jedním z dopravních prostředků s nejnižšími emisemi, jak vyplývá z vyhodnocení Spolkového ministerstva životního prostředí. Spotřeba elektřiny při používání elektrokola odpovídá průměrným emisím CO2 o velikosti 3 g CO2/na kilometr a osobu (okm) v závislosti na energetickém mixu. Pro srovnání, automobil se spalovacím motorem produkuje přibližně 166 g CO2/okm, zatímco veřejná doprava produkuje hodnoty mezi 58 až 93 g CO2/okm[4]. Jezdci na elektrokole, kteří používají Chytrý Systém Bosch, mohou nyní po každé jízdě sledovat svou úsporu CO2 ve srovnání s automobilem prostřednictvím funkce sledování aktivity v aplikaci eBike Flow[5].

„Systémy elektrokola Bosch jsou již nyní hnacím motorem společnosti, ve které lidé cestují udržitelněji. Svými produkty a řešeními přispíváme k perspektivní mobilitě budoucnosti. Také považujeme za důležité pokračovat ve zlepšování našich systémů elektrokola z hlediska udržitelnosti během celého životního cyklu výrobku,“ vysvětluje generální ředitel společnosti Bosch eBike Systems Claus Fleischer. „Protože udržitelnost není úkol navíc, ale nedílná součást naší firemní kultury.“

Od vize k realizaci: Společnost Bosch eBike Systems se zaměřuje na tři pilíře udržitelnosti

Společnost Bosch eBike Systems stanovila tři pilíře udržitelnosti a pevně je zakotvila do své strategie:

  • Pilíř „uhlíkové stopy CO2“ je zaměřen na měření, identifikaci a snižování emisí CO2 na úrovni podniku, produktu a materiálu.
  • Pilíř „odpovědnosti v dodavatelském řetězci“ formuluje opatření, která zajišťují, že všechny materiály a polotovary jsou vybírány udržitelně a odpovědně a že jsou dodržovány sociální normy.
  • Pilíř „cirkulární ekonomiky“ se zabývá cílem prodloužit skutečnou životnost výrobků, tj. například opětovným využitím surovin a dalším zvýšením efektivity recyklace.

Pro společnost Bosch eBike Systems jsou pilíře strategickými mantinely, které přispívají k dosažení společného cíle: Aby systémy elektrokola byly do budoucna ještě perspektivnější. Za tímto účelem společnost vyvozuje konkrétní opatření, která jsou realizována jak interně, tak externě ve spolupráci s partnery a dodavateli.

Analýza emisí CO2 se zaměřením na potenciální úspory

S cílem zintenzivnit úsilí o snížení emisí provedla společnost Bosch eBike Systems ve spolupráci s TÜV Rheinland v roce 2022 ucelenou analýzu uhlíkové stopy CO2, kterou zanechávají elektrokola, a v roce 2024 ji upřesnila a aktualizovala. Na základě výsledků analýzy společnost vypočítala uhlíkovou stopu CO2 každého produktu ve svém portfoliu. Cílem analýzy bylo identifikovat a vyhodnotit nejvýznamnější potenciál úspor CO2, který lze nalézt jak v komponentech systému, tak v celém dodavatelském řetězci.

Vyplývá z ní, že přibližně 79 % emisí CO2 spojených s elektrokolem jde na vrub materiálů a výroby, 13 % lze přičíst jeho používání. Zbylých 8 % připadá na přepravu, obaly a recyklaci.

Celkově vykazuje elektrokolo za celý svůj životní cyklus průměrnou uhlíkovou stopu CO2 o velikosti 263 kg ekvivalentů CO2. Pokud se na komponenty elektrokola s přibližně 84 kg ekvivalenty CO2 podíváme jednotlivě, připadá přibližně 50 % emisí na akumulátor, 48 % na pohonnou jednotku a 2 % na displej. Ujedete-li na elektrokole místo auta se spalovacím motorem přibližně 515 kilometrů, systém elektrokola Bosch se již začíná z hlediska spotřeby CO2 vyplácet.

Potenciál úspory CO2 byl u displeje stanoven na 53 % u elektronických komponent a na 41 % u obrazovky displeje. V pohonné jednotce připadá největší podíl na emisích CO2 na kryt, a to 55 %, po němž následují elektronické komponenty se 17 %. U akumulátoru představují největší potenciál úspor články s podílem 73 % CO2, 12 % připadá na kryt a 4 % na držák článků.

Snižování emisí napříč celým dodavatelským řetězcem

V procesu nákupu je uhlíková stopa CO2 vedle dalších kritérií udržitelnosti důležitým rozhodovacím kritériem při výběru dodavatele. Za tímto účelem jsou od dodavatelů vyžadovány údaje o emisích CO2 z použitých materiálů a nakupovaných dílů.

Claus Fleischer zdůrazňuje: „Společná analýza s TÜV Rheinland nám ukázala, kterým oblastem se můžeme a budeme věnovat přednostně, abychom dále snížili uhlíkovou stopu CO2 našich systémů elektrokola. Naše opatření se zaměřují na optimalizaci materiálů a snižování emisí ve výrobě a dodavatelském řetězci. Společně s našimi partnery a dodavateli zde vynakládáme obrovské úsilí, které se postupně začíná vyplácet.“

Například při výrobě nového modelu akumulátoru Bosch CompactTube 400 společnost sází na použití alternativních materiálů pro držáky článků, které představují největší plastové části akumulátorů PowerTube, aby došlo ke snížení uhlíkové stopy CO2. K tomu se používá plast, jehož emisní koeficient je o 64 % nižší než u dříve používaného plastu. Tento přechod na jiný materiál se v budoucnu stane ve společnosti Bosch eBike Systems standardem pro všechny akumulátory integrované do rámu.

Nad rámec materiálů a produktů se společnost Bosch eBike Systems zaměřuje také na uhlíkovou stopu společností svých přímých dodavatelů a činí z ní důležité rozhodovací kritérium v procesu nákupu. Účastí v celosvětovém systému zveřejňování environmentálních údajů, který zajišťuje nezisková organizace CDP, může společnost evidovat a hodnotit úsilí svých přímých dodavatelů o přijetí opatření na ochranu klimatu. Ochrana klimatu by se měla stát normou: Dodavatelé, kteří mají nízké hodnocení CDP a nezaváží se k cílům Pařížské dohody o změně klimatu prostřednictvím vlastního závazku SBTi[6], budou v procesu nákupu hodnoceni hůře. Dodavatelé, kteří se účastní CDP, v současné době představují 97 % objemu nákupů společnosti Bosch eBike Systems – do roku 2025 má jejich podíl vzrůst na 100 %.

Důležitou pákou ke snížení emisí CO2 je využívání zelené elektřiny. Společnost Bosch eBike Systems očekává, že její dodavatelé přejdou na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, aby snížili své emise.

Odpovědnost a transparentnost jako výběrová kritéria v procesu nákupu

Společnost Bosch eBike Systems přikládá velký význam transparentnosti a sledovatelnosti svého dodavatelského řetězce, zejména pokud jde o akumulátory. Společnost Bosch eBike Systems přitom jde nad rámec zákonných povinností stanovených zákonem o dodavatelském řetězci a nejenže kontroluje a certifikuje své přímé dodavatele, ale snaží se také porozumět celému dodavatelskému řetězci, aby se vyhnula možným rizikům při nákupu surovin. To platí zejména pro suroviny v článcích akumulátorů, jejichž původ je komplexně sledován až do dolů. Tento přístup bude v budoucnu rozšířen také na pohonnou jednotku a displeje.

V oblasti ochrany životního prostředí očekává společnost Bosch eBike Systems od svých dodavatelů zavedení a další rozvoj systému environmentálního managementu v souladu s normou ISO 14001. Od letošního roku již 100 % našich přímých dodavatelů vlastní příslušný certifikát.

Cirkulární ekonomika: Repasování a recyklace na konci životního cyklu produktu

Vysoká kvalita, bezpečnost a dlouhá skutečná životnost výrobků jsou pro společnost Bosch eBike Systems nejvyššími prioritami. Životnost elektrokola a počet jízd, které nahradí jiné druhy dopravy, významně přispívají ke snížení zátěže životního prostředí. Přesto nelze obejít skutečnost, že produkty v určitém okamžiku dosáhnou konce své průměrné životnosti.

Zde přichází ke slovu oběhová strategie, kdy společnost Bosch eBike Systems usiluje o zlepšení udržitelnosti produktů během jejich celého životního cyklu. To zahrnuje obstarávání, výrobu, využívání, vracení, regeneraci a recyklaci materiálů.

Již od roku 2014 investuje společnost Bosch eBike Systems zejména do recyklace svých pohonných jednotek s pomocí repasování. Vadné pohonné jednotky Bosch eBike, které po kontrole splňují podmínky, jsou podrobeny důkladnému procesu regenerace. Z technického hlediska podstupují kompletní generální opravu a po přejímací zkoušce jsou plně funkční a k dispozici specializovaným obchodům.

„Naším závazkem k repasování dáváme jasně najevo, že se snažíme chránit životní prostředí a podporovat udržitelnou mobilitu – a to již více než 10 let,“ říká Claus Fleischer. Ještě v letošním roce přibudou do portfolia repasovaných pohonných jednotek další.

Aby bylo možné cenné suroviny po dosažení jejich průměrné životnosti znovu využít, je třeba akumulátory řádně recyklovat. Společnost Bosch eBike Systems podporuje celosvětově nové a udržitelné metody recyklace. Účinnost využití závisí na procesu recyklace. Díky procesům, které používá německé průmyslové řešení GRS, lze téměř 71 %[7] cenných surovin získat zpět a znovu použít pro nové produkty.

V budoucnu se bude společnost Bosch eBike Systems stále více zaměřovat na využívání recyklátů v cirkulární ekonomice. Ve všech odbytových zemích, kde je to právně možné, přebírá společnost Bosch eBike Systems dobrovolně povinnost recyklace a související náklady prostřednictvím místních servisních partnerů. V zemích, kde recyklační řešení ještě není k dispozici nebo není dostatečně kvalitní, spolupracuje společnost Bosch eBike Systems úzce s partnery, prosazuje pilotní projekty a podporuje vytváření oborových řešení. Společnost v současné době podporuje systémy sběru akumulátorů v 18 zemích, od letošního roku také v Česku a ve Velké Británii.

Na společné cestě

Společnost Bosch eBike Systems přispívá svými opatřeními k dosažení hlavních cílů udržitelnosti skupiny Bosch. Skupina Bosch se svými více než 400 pobočkami po celém světě vykazuje od jara 2020 uhlíkovou neutralitu CO₂ (rozsah 1 a 2)[8]. Současně chce společnost utvářet ochranu klimatu i mimo svou bezprostřední sféru vlivu a systematicky snižovat emise v předchozích a následných fázích výroby – cílem je snížit je do roku 2030 o 15 % (rozsah 3).

„Jsme si vědomi, že na cestě k udržitelné budoucnosti budeme čelit řadě výzev. Odpovědné a udržitelné chování je pro nás jako společnost velmi důležité a je již součástí každodenní praxe v mnoha oblastech společnosti Bosch eBike Systems. Malá i velká zlepšení již mají pozitivní dopad – a v budoucnu jich chceme dosáhnout ještě více,“ uvádí Claus Fleischer.

[1] Světová zdravotnická organizace (2022): „Walking and cycling: latest evidence to support policy-making and practice“ (Chůze a cyklistika: Nejnovější fakta na podporu tvorby směrnic a praxe), str. 1, https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1426622/retrieve (zobrazeno dne 30. 5. 2024).

[2] Spolkové ministerstvo životního prostředí (2023):  „Welche Umwelttipps Sie bei Elektrofahrrädern beachten sollten“ (Jaké ekologické tipy byste měli vzít v úvahu u elektrokol), https://www.umweltbundesamt.de/umwelttipps-fuer-den-alltag/mobilitaet-reisen/e-bike-pedelec#gewusst-wie (zobrazeno dne 30. 4. 2024).

[3] Bosch eBike Systems, n= 4 200, země: Dánsko, Nizozemsko, USA, Velká Británie, Polsko, Švýcarsko, Německo, Rakousko, Itálie, časové rozpětí: 30. 11. 2023 – 29. 12. 2023

[4] Spolkové ministerstvo životního prostředí (2022), „Vergleich der durchschnittlichen Emissionen einzelner Verkehrsmittel des Linien- und Individualverkehrs im Personenverkehr in Deutschland 2022“ (Porovnání průměrných emisí jednotlivých dopravních prostředků v rámci MHD a individuální osobní dopravy v Německu za rok 2022), https://www.umweltbundesamt.de/bild/vergleich-der-durchschnittlichen-emissionen-0 (zobrazeno dne 24. 4. 2024)

[5] Ušetřené emise se týkají fáze využití. Výpočet vychází z předpokladu Spolkového ministerstva životního prostředí (2022): Osobní automobil = 166 g CO2/okm, elektrokolo = 3 g CO2/okm

[6] Závazek SBTi je dobrovolný závazek společností stanovit vědecky podložené cíle pro snižování emisí skleníkových plynů. Prostřednictvím tohoto dobrovolného závazku společnosti demonstrují svou ochotu aktivně přispívat k ochraně klimatu a sladit své obchodní postupy s cíli Pařížské dohody o změně klimatu.

[7] Zdroj: Společnost Gemeinsames Rücknahmesystem Servicegesellschaft mbH (2023): „Nachhaltigkeit durch Rücknahme von Altbatterien aus E-Bikes und anderen elektrischen Kleinfahrzeugen steigern“ (Zvyšování udržitelnosti díky zpětnému odběru použitých akumulátorů z elektrokol a jiných malých elektrických vozidel), prezentováno na veletrhu Eurobike 2023

[8] Již od roku 2020 vykazuje skupina Bosch se svými více než 400 pobočkami po celém světě uhlíkovou neutralitu CO₂ (rozsah 1 a 2 podle standardu pro podnikové účetnictví a výkaznictví Greenhouse Gas Protocol)). Společnost Bosch k tomu využívá čtyři nástroje: Zvýšení energetické účinnosti, výrobu vlastní energie z obnovitelných zdrojů, nákup zelené elektřiny a kompenzaci zbývajících emisí CO₂ s pomocí emisních povolenek. Další informace o strategii udržitelnosti skupiny Bosch najdete na adrese nachhaltigkeit.bosch.com


architektura auta basket bike cestování design fashion filmy fitness fotografie graffiti hry hudba knihy komiksy kosmetika lifestyle mma MY BODY MY HEROES MY LIFE MY SOUL osobnosti ostatní sporty pozvánky reporty rozhovory seriály skate sneakers snow soutěže technologie tetování výstavy water zdravě


Jóga-Trip - cestování a pobyty s jógou Surf-Trip - surf, jóga a aktivní dovolená Sea You House - surf&jóga ubytování na Srí Lance Banger - magazín rapu, streetu a urban kultury Yezede s.r.o. - eventová agentura Neverdie - vše, co musíš vědět oard - Designová balanční deska LV Print - tiskárna s třicetiletou tradicí Drip it – Vychutnejte si skvělou kávu kdekoli